Aviso legal

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, artigo 10, do RGPD 2016/679 e a Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais dáse a coñecer a seguinte Información xeral e infórmase:

CORREO ELECTRÓNICO

Comunicámoslle que no caso de que non desexe seguir recibindo as comunicacións e informacións que vén recibindo mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquenolo cun correo a sincroniamotriz@gmail.com desta forma os seus datos persoais serán dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola súa banda, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións. Esta mensaxe diríxese exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vostede o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/o copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento ao REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e a Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Persoais e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), indicámoslle que os datos persoais que Vde. facilítanos de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados a tratamentos automatizados de datos de carácter persoal.

Devanditos tratamentos teñen como a súa única finalidade a xestión profesional (1) por parte de SINCRONÍA MOTRIZ, S.L., quen é responsable do tratamento. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

SINCRONÍA MOTRIZ, S.L. cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

SINCRONÍA MOTRIZ, S.L. adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados de tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas.

Infórmase da posibilidade de enviarlle información sobre actividades e servizos de interese aos que Vde. presta o seu consentimento, e que, por calquera medio, puidesen levar a cabo entes colaboradores do titular do tratamento e o propio titular do tratamento.

Esta autorización faise efectiva de forma retroactiva a calquera tratamento de datos feitos xa por parte do titular do tratamento, a condición de que a finalidade fose a anteriormente indicada. Tamén se fai efectiva para calquera outro tratamento necesario para a prestación de servizos de recente ou nova contratación.

Para que a información que conteñen os nosos tratamentos estea sempre actualizada e non conteña erros pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.

Se desexa exercer o dereito de acceso, rectificación, oposición ou supresión, dirixa un escrito (achegando fotocopia do DNI) a:

  • SINCRONÍA MOTRIZ, S.L.
  • Rúa Codesal, nº 14 – Baixo. CP: 36400, O Porriño (Pontevedra)
  • Email: sincroniamotriz@gmail.com

(1) Xestión de clientes, realización de orzamentos, xestión contable e fiscal, elaboración de facturas, xestión de recursos humanos, xestión laboral.

PÁXINAS WEB

Que o dominio www.sincroniamotriz.gal a partir de agora website está rexistrado a nome de SINCRONÍA MOTRIZ, S.L.

Datos do propietario do website:

  • Nome ou razón social: SINCRONÍA MOTRIZ, S.L.
  • CIF: B56821200
  • Dirección: C/ Codesal, 14 – Baixo
  • C.P.: 36400
  • Localidade: O Porriño
  • Provincia: Pontevedra
  • PAIS: España

O acceso ao website e á información relativa a calquera dos produtos e servizos contidos no mesmo comporta a aceptación das condicións previstas no presente Aviso Legal. Por iso recomendámoslle que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e os servizos ofrecidos desde o mesmo.

É posible que nalgún momento algunha das páxinas do website dispoña de cookies, que son pequenos ficheiros de datos que se xeran no computador do usuario ou cliente e que permiten aos nosos sistemas lembrar o idioma e o portal escollidos, así como outras características ou preferencias de navegación do usuario na súa primeira sesión. Estas «cookies» non son invasivas, nin nocivas, nin conteñen datos de carácter persoal, xa que a súa única función é personalizar a súa navegación na forma antes expresada.

STATUS DE USUARIO E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS

O acceso a e/o uso do sitio web reflectido como website (ou calquera outro mencionado no apartado 1 deste aviso) atribúe a quen o realiza a condición de usuario, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reservas algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

O usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido, o uso do Web con fins ilícitos ou lesivos contra a razón social propietaria do website ou calquera terceiro, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.

O propietario do website e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo do Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No caso de que o Usuario teña o seu domicilio fóra de España, o propietario do website e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do Porriño.

 

Sincronía Motriz

Rúa Codesal, n°14 baixo
O Porriño, CP 36400 (Ver mapa)
E-mail: sincroniamotriz@gmail.com
Teléfono: 687 202 929
Teléfono (fisio): 698 170 224

© 2021 Sincronía Motriz | Todos os dereitos reservados | Deseñada por 3Doc con amor!

Abrir chat
1
Falamos?... 💬
Ola 👋, en que podemos axudarche?