Política de Privacidade

IDENTIFICACIÓN E DATOS DE CONTACTO DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

A presente Política de Privacidade adecúase ao disposto na Lei Orgánica de Protección de Datos de carácter persoal en vigor, así como polo SINCRONÍA MOTRIZ, S.L., sociedade domiciliada en C/ Codesal, 14 – Baixo, 36400, O Porriño, (Pontevedra) – España, con CIF B56821200, é o responsable do tratamento dos datos de carácter persoal que se traten a través desta páxina web. Na presente cláusula facilítase a información sobre o uso que realizará a Sociedade dos teus datos persoais.

Así mesmo, a presente Política de Privacidade ten por obxecto facilitar información sobre os dereitos que asisten tanto ao Usuario rexistrados como non rexistrado en virtude do RGPD 2016/679 e a Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais. Se tes calquera dúbida relativa ao tratamento dos teus datos persoais, contacta coa Sociedade na seguinte C/ Codesal, 14 – Baixo, 36400, O Porriño, (Pontevedra) – España.

ONDE INFORMA

Na seguinte web: www.sincroniamotriz.gal (+ información no noso aviso legal)

TRATAMENTO DE DATOS

SINCRONÍA MOTRIZ, S.L. informa a través desta web sobre a súa política de privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal de calquera titular co que manteña unha relación na que se requira o tratamento dos seus datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais, e neste caso informamos dun tratamento conxunto naqueles casos necesarios para a xestión de servizos e/o produtos contratados a calquera das empresas anteriormente indicadas, sen prexuízo do indicado no apartado 4 desta política.

Máxima transparencia na información, por ese motivo informámosche sobre como tratamos os datos, mesmo cando non recollemos datos desde a web.

Non compartimos datos con terceiros, os teus datos están a salvo, só serán comunicados a terceiros cando exista unha obrigación baseada nunha normativa ou sexa imprescindible para poder ofrecerche o servizo. Diso informámosche no punto “Destinatarios”.

Cumprimento legal, SINCRONÍA MOTRIZ, S.L. está adecuada ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD), á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e á Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI) e aínda que derrogado, por regular a LOPD 15/99, sigo implantando medidas de seguridade do estupendo Real Decreto 1720/2007.

No tratamento dos seus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

 • Principio de licitud, lealdade e transparencia: O Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que o Titular informará o Usuario previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins que os solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular manterá os datos persoais solicitados durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento. O Titular informará o Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade.
  No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais solicitados serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade está garantida.
  O Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

1. RESPONSABLE DE TRATAMENTO

En cumprimento da lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que Vde. facilítanos de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/o manuais, sendo SINCRONÍA MOTRIZ, S.L. coa que mantén a relación contractual o Responsable dos devanditos tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

Así mesmo, SINCRONÍA MOTRIZ, S.L. declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados observen ditas prescricións, así como o deber de secreto sobre os datos obxecto da protección e demais obrigacións de confidencialidade vixentes.

2. QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

O tratamento dos teus datos é necesario para darche acceso aos contidos e/o funcionalidades do noso Sitio web ou, no caso de que así o requiras, poder remitirche a información ou prestarche os servizos dispostos a través de leste. Respecto diso, mantemos un firme compromiso a tratar os teus datos persoais de forma lexítima e coherente #de acordo con os principios e obrigacións legais dispostas pola vixente normativa de protección de datos persoais.

Cando navegas a través do noso Sitio web e, en particular, cando interactúas, achégasnos datos de forma directa, por exemplo, cando cumprimentas calquera formulario ou solicitude disposta en liña conforme aos fins de tratamento indicados en cada caso (por exemplo, o formulario de contacto)..

Os datos que nos achegas están en relación con tales formularios. Sempre che solicitaremos aqueles datos adecuados, pertinentes e limitados ao necesario respecto a os citados fins de tratamento (principio de minimización de datos persoais):

 • Datos de Contacto e Identificativos, nome, apelido, dirección, número de teléfono, correo electrónico.
 • Comerciais e Preferencias, información que nos facilite acerca das súas preferencias, por exemplo, o tipo de servizos nos que se atopa interesado.
 • Aqueles que ti decidas facilitarnos voluntariamente.
 • Os datos derivados das comunicacións que manteñas connosco.
 • A información correspondente á túa propia navegación no caso de Servizos En liña, (dirección IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (podes ver a nosa Política de Cookies na web).
 • Aquela información que se atope dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexitimamente podamos acceder.
 • Os datos que se deriven da relación contractual ou precontractual que manteñas connosco, incluída a túa imaxe, informándoche sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
 • Os que terceiras persoas proporciónennos sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou obtendo o teu consentimento para iso.
 • Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo o consentimento do terceiro en cuestión.

3. COMO TRATAMOS OS DATOS?

En SINCRONÍA MOTRIZ, S.L. tratamos os teus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámosche de que contamos coas medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, garantindo con iso que só accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

4. FINALIDADES DOS DATOS

SINCRONÍA MOTRIZ, S.L., trata os teus datos coas seguintes finalidades:Posibilitar que navegue polo noso Sitio web, permitíndolle con iso o acceso á información e aos contidos dispostos na mesma.

 • Atender e xestionar as súas consultas e solicitudes.
 • Remitirche toda a información necesaria en relación coas características do servizo que nos solicitara.
 • Se así o acepta, ou existe base legal suficiente para iso, remitirche información e publicidade sobre ofertas, produtos, servizos, promocións, obsequios e campañas ao redor dos nosos servizos.
 • Prestar de forma adecuada servizos de atención ao interesado.
 • Realizar un control de calidade sobre os nosos servizos mediante a realización de posibles enquisas de opinión.
 • No caso de que aceptase a política de cookies, para o desenvolvemento dos fins asociados aos distintos tipos de cookies informadas a través desta. En calquera momento, se así o desexas poderá configurar o uso das cookies, ostentando un dereito para revogar o seu consentimento respecto a os fins asociados ás cookies. Informámoslle que a revogación do seu consentimento ao tratamento dos teus datos respecto a certos tipos de cookies como son as de sesión ou técnicas poden impedir que navegue polo noso Sitio web (ver política de cookies).
 • Adoptar cantas medidas de protección resulten aplicables de conformidade coa normativa vixente, incluíndo, a posible anonimización dos seus datos persoais aplicando, para iso, as adecuadas técnicas dispoñibles para o efecto. Por conseguinte, neste ámbito, tamén poderán realizarse tratamentos de anonimización e seudonimización para a mellor protección dos seus datos persoais.
 • Aplicar as pertinentes medidas de seguridade, técnicas e/o organizativas sobre os seus datos persoais con enfoque ao risco existente en cada momento.
 • En xeral, para o cumprimento de obrigacións de carácter legal e regulatorio, conforme ao sector de actividade, (sen ánimo limitativo nin excluínte) tanto por órganos xudiciais, organismos reguladores e supervisores e corpos e forzas de seguridade do estado, cos cales estamos obrigados a cumprir as leis dos países nos que se desenvolva a actividade, incluíndo actuacións tendentes á detección da fraude e a prevención de delitos ou actuacións ilícitas.
 • XESTIÓN DE ASOCIADOS: Poder prestar os servizos a cada usuario dentro da actividade natural de cada entidade. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación coa entidade ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais.
 • XESTIÓN LABORAL: Xestión da relación laboral cos empregados; tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación laboral. Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos previstos pola lexislación fiscal e laboral e os necesarios para cumprir as obrigas legais.
 • XESTIÓN DE CONTACTOS: Poder enviar a persoas con interese lexítimo información relacionada coas nosas actividades e servizos, campañas de apoio por calquera medio dispoñible, e invitacións a eventos (cursos, charlas, conferencias e outras actividades de difusión) do seu interese. Os datos proporcionados conservaranse mentres non solicite o cese de dito tratamento.
 • Nos diferentes eventos é posible que se realicen vídeos e/ou imaxes para a difusión da actividade e/ou xustificación da mesma. Os datos serán conservados mentres teña relevancia a difusión da actividade ou ata que se solicite a cancelación da mesma.
 • XESTIÓN DE COLABORADORES: Xestión dos datos de aquelas persoas que colaboran con cada entidade. Os datos serán cedidos á Administración Pública con competencias na materia. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación co colaborador ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais.

5. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais baséase no teu consentimento expreso (art. 6.1, a de o RGPD) e, segundo os casos, satisfacción do interese lexítimo (art. 6.1, f do RGPD), propio ou de terceiros, na aplicación de medidas precontractuales (art. 6.1, b do RGPD) a pedimento do interesado ou o teu consentimento (art. 6.1, a de o RGPD).

Na remisión de información e publicidade sobre ofertas, produtos, servizos, promocións, obsequios e campañas, nas comunicacións comerciais a lexitimación do tratamento dos teus datos baséase no teu consentimento (art. 6.1, a de o RGPD), e cando tales poidan ampararse nos disposto no artigo 21.2 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, no interese lexítimo (art. 6.1, f do RGPD).

6. MENORES

Os menores de 14 anos non poderán usar os servizos dispoñibles a través do sitio web sen a previa autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, quen será os únicos responsables de todos os actos realizados a través do sitio web polos menores ao seu cargo, incluíndo o enchemento dos formularios cos datos persoais de devanditos menores e marcación, no seu caso, das casas que os acompañan. Neste sentido, e na medida na que SINCRONÍA MOTRIZ, S.L. non ten capacidade para controlar se os usuarios son ou non menores de idade, advírtese de que deberán ser os pais e titores quen habilite os mecanismos necesarios para evitar que os menores accedan ao Sitio web e/o faciliten datos de carácter persoal sen a súa supervisión, non admitindo SINCRONÍA MOTRIZ, S.L. responsabilidade algunha respecto diso.

7. COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

 • No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vd. o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/o copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.
 • De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no caso de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquenolo por esta mesma vía indicando no asunto BAIXA COMUNICACIÓNS para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola súa banda, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

8. CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que SINCRONÍA MOTRIZ, S.L. recompila por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluído este período, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de SINCRONÍA MOTRIZ, S.L.

9. A QUE DESTINATARIOS COMUNICARANSE OS TEUS DATOS?

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexa por unha obrigación legal. Se por requirimento da Administración Pública ou as Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúa expresamente, solicítansenos os teus datos, estes serán transmitidos.

De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fose dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que nos prestes o teu consentimento se procede.

Pero para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garantan unha boa xestión de SINCRONÍA MOTRIZ, S.L., pode ser necesario o ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo nosas indicacións.

Este tratamento por conta de terceiros está regulado nun contrato que consta por escrito ou algunha outra forma que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme ás nosas instrucións de e non os aplicará ou usará con fin distinto ao que figure no devandito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

10. CALES SON OS TEUS DEREITOS CANDO NOS FACILITA OS DATOS?

 • A normativa de protección de datos confírelle ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:
 • Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos están a tratarse e as características do tratamento que leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces
 • Dereito de portabilidad: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean a ser tratados
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario
 • Dereito de supresión: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación
 • Dereito a interpoñer unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- Telf: 901 100 099
 • Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/o limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito a: Correo postal C/ Codesal, 14 – Baixo, 36400, O Porriño, (Pontevedra) – España, correo electrónico: sincroniamotriz@gmail.com, Telf: 666 382 629
  • Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
  • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

11. FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo polo Responsable de Tratamento:

REXISTRO DE ACTIVIDADES: CONTACTOS

 • FINALIDADE: Envío de información comercial, ofertas, información sobre produtos e/o servizos a clientes e/o potenciais clientes.
 • BASE LEGAL: Consentimento expreso do interesado/a (art. 6.1, a de o RGPD).
 • DESCRICIÓN: Categoría de datos persoais (de identificación: nome e apelidos, teléfono, e-mail).
 • CESIÓN DE DATOS: Non se cederán datos a terceiros.
 • PRAZO DE SUPRESIÓN DOS DATOS: Ata a resolución da súa solicitude de información.

 

Sincronía Motriz

Rúa Codesal, n°14 baixo
O Porriño, CP 36400 (Ver mapa)
E-mail: sincroniamotriz@gmail.com
Teléfono: 687 202 929
Teléfono (fisio): 698 170 224

© 2021 Sincronía Motriz | Todos os dereitos reservados | Deseñada por 3Doc con amor!

Abrir chat
1
Falamos?... 💬
Ola 👋, en que podemos axudarche?