Motricidade laboral

Adecuación físico motriz da persoa ao seu posto de traballo. O problema de saúde no traballo prodúcese tanto pola mala hixiene postural e de movemento, como pola inactividade e/ou sedestación continua e mantida.

O termo “motricidade”, asociado ao ser humano, foi obxecto de múltiples intentos de definición. A súa acepción máis clara é a capacidade do suxeito para moverse integrando as estruturas psico-biolóxicas (órganos, aparellos e sistemas) responsables. O resultado observable da devandita capacidade ponse de manifesto coas denominadas accións motrices (movementos intencionales). Á súa vez o cumprimento dun obxectivo específico nunha tarefa laboral pon de manifesto o conxunto dun maior ou menor número de accións motrices (en determinadas posturas). Este conxunto de accións motrices e a capacidade do suxeito para a súa execución denominámolo habilidade motriz laboral (HML).

A motricidade laboral, estreitamente relacionada coa ergonomía e da que podería formar parte ou complementala, pon especial énfase na preparación da persoa para desenvolver o posto de traballo con eficiencia, eficacia e preservando a súa integridade. Do mesmo xeito que no ámbito deportivo existen unhas accións motrices características de cada especialidade cuns patróns de movemento ou técnicas cuxa eficacia e eficiencia foron demostradas e que demandan certas capacidades do suxeito (condicionais ou físicas e coordinativas), no ámbito laboral pódense determinar uns patróns óptimos das accións motrices presentes e as capacidades funcionais implicadas, permitíndonos establecer o que denominamos Perfís de Competencia Motriz Laboral ( PCML).

Aspectos clave

01

Visión novidosa

A motricidade laboral presenta unha visión nova na prevención de riscos laborais que se centra, a partir dunha análise multifactorial do posto de traballo, na procura da concordancia entre a competencia físico-motriz da persoa e os requirimentos físico-motrices do devandito posto de traballo.

02

Formación do traballador

A Motricidade Laboral recoñece como aspecto clave a formación do traballador para o bo exercicio do seu posto de traballo, tanto no que refire ás posturas e operacións motrices propias do posto, como na adquisición e mantemento do Perfil de Competencia Motriz.

  03

  Finalidades

  A aplicación da motricidade laboral pode contribuír ao cumprimento de tres finalidades:

  • A prevención de lesións e doenzas.
  • O benestar xeral do traballador (maior competencia, menor prevalencia de doenzas/lesiones).
  • O incremento do rendemento laboral (mellora na produtividade da empresa).

   Procedemento

   A motricidade no traballo ou motricidade laboral como procedemento, parte do estudo do posto de traballo coa finalidade de determinar, analizar e describir as habilidades motrices laborais e os requirimentos físico-motores para o seu bo desempeño por parte dos traballadores. A partir de devandito estudo establécense as probas e procedementos de valoración da competencia motriz laboral dos traballadores, que permitan establecer o grao de congruencia entre as demandas motrices do posto e o nivel de competencia motriz do traballador. Estas probas de valoración permítennos ademais establecer posibles relacións entre puntos críticos no desempeño laboral (en posturas, accións motrices laborais,…) e os resultados ou achados nas valoracións. Os resultados da análise dos tres factores de estudo (incidencia de lesións e doenzas músculo- esqueléticas no posto de traballo, o perfil de competencia motriz laboral e a competencia motriz dos traballadores) permitirannos deseñar e propoñer as posteriores liñas de actuación: formación e acondicionamento físico-motor dos traballadores (desde intervencións de carácter global ata intervencións dirixidas a casos particulares) e creación de contornas laborais activos e saudables.

   Sincronía Motriz

   Rúa Codesal, n°14 baixo
   O Porriño, CP 36400 (Ver mapa)
   E-mail: sincroniamotriz@gmail.com
   Teléfono: 687 202 929
   Teléfono (fisio): 698 170 224

   © 2021 Sincronía Motriz | Todos os dereitos reservados | Deseñada por 3Doc con amor!

   Abrir chat
   1
   Falamos?... 💬
   Ola 👋, en que podemos axudarche?